Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez KONTRAHENTA z dostępu do serwisu internetowego Apatris.pl
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej portalu w sposób umożliwiający KONTRAHENTOM jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Definicje

 1. Apatris.pl –serwis internetowy dostępny na stronie www.apatris.pl
 2. Właścicielem serwisu internetowego Apatris.pl jest Spółdzielnia Wspierani Edukacji i Przedsiębiorczości Rynku Pracy, z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50 lok 107 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem NIP: 525-265-28-22.
 3. USŁUGA DOSTĘPU DO PROFILU KONTRAHENTA to usługa polegająca na udostępnieniu KONTRAHENTOWI możliwości skorzystania z serwisu internetowego pozwalającego na oferowanie do sprzedaży w sieci oraz przejrzenie procesu zamówionych wcześniej Usług świadczonych na rzecz KONTRAHENTA. Umożliwia ona podtrzymanie kontaktu mailowego z konsultantem oraz uzyskania drogą mailową odpowiedzi na zadane pytania dotyczące procesu, zweryfikowania stanu procesów oraz dokonania przelewów za wykonaną na poczet KONTRAHENTA usługę za pomocą DotPay. USŁUGA DOSTĘPU DO PROFILU KONTRAHENTA jest dostępna pod adresem https://e.apatris.pl bądź przez stronę www.apatris.pl zakładka „załoguj się”
 4. USŁUGA DORADCZA, jest to usługa świadczona zgodnie ze specyfikacją usług dostępną pod adresem www.apatris.pl zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu “USŁUGĄ DORADCZĄ”. Opłata tytułem świadczenia USŁUGI DORADCZEJ ustalana indywidualnie w trakcie pierwszego darmowego spotkania zapoznawczego. Poglądowy cennik USŁUG DORADCZYCH znajduję sie na stronie www.apatris.pl.
 5. KOSZT PROCESOWY – jest to opłata procesowa wysokość której ustalona jest przez jednostki urzędowe (opłat za decyzje, pełnomocnictwo, kartę pobytu itd. uzależnionych od urzędów.)
 6. OKRES PROCESOWY – jest to okres czasu potrzebny do przeprowadzenia procesu uzyskania dokumentów wydawanych przez różnego typu jednostki urzędowe.
 7. KOTNRAHENT – osoba która zaakceptowała regulamin oraz wyraziła zgodę na korzystania z USŁUGI DORADCZEJ

III. Usługa, zamawianie usługi oraz opłaty.

 1. Zamówienie USŁUGI DORADCZEJ polega na uprzednim wypełnieniu przez KONTRAHENTA elektronicznego wniosku zamówienia nieodpłatnej pierwszej konsultacji zapoznawczej w trakcie której konsultant służy doradztwem w sferze dokonania wyboru ścieżki procesowej odpowiedniej dla konkretnego KONTRAHENTA. W trakcie konsultacji zostanie ustalony indywidualny cennik w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz obecnego jej zaawansowania.  Cennik USŁUGI DORADCZEJ dostępny na stronie www.apatris.pl jest cennikiem poglądowym.
 2. USŁUGA DORADCZA jest świadczona  w zakresie:
 • – uzyskania wizy do Polski
 • – uzyskania karty czasowego pobytu
 • – uzyskania karty stałego pobytu
 • – uzyskania karty pobytu Rezydenta UE
 • – deportacji z kraju
 • – cofnięcia zakazu wjazdu do Polski
 • – uzyskania zezwolenia na podjęcie pracy w Polsce
 • – uzyskania meldunku na terenie Polski
 • – tłumaczenia dokumentów
 • – ubezpieczenia na terenie Polski
 • –  ślubów i rozwodów w Polsce
 1. Wyrażenie akceptacji zaproponowanych na konsultacji cen jest równoznaczne ze złożenie zamówienia oraz zawarciem umowy pomiędzy KONTRAHENTEM a Apatris.pl o świadczenie USŁUGI DORADCZEJ na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania OKRESU PROCESOWEGO, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Rozpoczęcie korzystania z USŁUGI DORADCZEJ jest równoznaczne z zawarciem umowy na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) KONTRAHENT oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 3. Apatris.pl ma prawo do wystawienia proformy w wysokości 50% ustalonej ceny USŁUGI DORADCZEJ, tytułem rozpoczęcia procesu.
 4. Część opłaty USŁUGI DORADCZEJ zwanej OPŁATĄ PROCESOWĄ należy uregulować w 100% na początku OKRESU PROCESOWEGO. Opłata ta zostanie doliczona do pierwszej faktury proformy.
 5. USŁUGA DOSTĘPU DO PROFILU KONTRAHENTA jest usługą bezpłatną.
 6. Apatris.pl może żądać uwiarygodnienia przez KONTRAHENTA jego danych, w tym aktualizacji danych KONTRAHENTA, poprzez przesłanie do Apatris.pl wymaganych do poprawnego przeprowadzenia PROCESU dokumentów.
 7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych KONTRAHENTA podanych podczas konsultacji lub w trakcie trwania PROCESU, KONTRAHENTA ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych
 8. Z chwilą rejestracji, w Apatris.pl tworzony jest PROFILU KONTRAHENTA, stanowiący zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o KONTRAHENCIE oraz o jego działaniach w ramach PROFILU w związku z zamówionymi USŁUGAMI DORADCZYMI.

IV. Koszty dostawy

 1. USŁUGA DORADCZA nie jest dobrem materialnym a korzystanie z niej zwolnione jest z kosztów dostawy.

V. Dostępność Usługi.

 1. Apatris.pl zobowiązuje się do aktywowania usługi DOSTĘPU DO PROFILU KONTRAHENTA w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zamówienia usługi oraz po odbyciu pierwszej konsultacji zapoznawczej.
 2. KONTRAHENT otrzyma dane do logowania od Apatris.pl drogą mailową.
 3. KONTRAHENT zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania do PROFILU KONTRAHENTA.
 4. Apatris.pl gwarantuje całodobowy DOSTĘPU DO PROFILU KONTRAHENTA przez cały okres trwania OKRESU PROCESOWEGO.
 5. Po zakończeniu PROCESU DOSTĘP DO PROFILU KONTRAHENTA zostanie zdezaktywowany po upływie jednego miesiąca.

VI. Przerwy techniczne

 1. Apatris.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do PROFILU KONTRAHENTA spowodowany czynnikami niezależnymi od Apatris.pl oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Apatris.pl zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Apatris.pl, o czym w miarę możliwości powiadomi na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Apatris.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

VII. Zmiana USŁUGI DORADCZEJ.

 1. W trakcie trwania OKRESU PROCESOWEGO KONTRAHENT bez poniesienia dodatkowych opłat może zwiększyć korzystanie z USŁUG DORADCZYCH o kolejne usługi po konsultacji z konsultantem w trakcie spotkania lub drogą mailową.
 2. Radykalna zmiana USŁUGI DORADCZEJ jest możliwa po pokryciu przez KONTRAHENTA już poniesionych przez Apatris.pl kosztów rozpoczętej dotychczas USŁUGI DORADCZEJ. Apatris.pl wystawi proformę obejmującą różnicę pomiędzy ceną USŁUGI DORADCZEJ istniejącej a ceną nowej USŁUGI DORADCZEJ z uwzględnieniem poniesionych dotychczas kosztów.
 3. Rozpoczęcie świadczenia nowej USŁUGI DORADCZEJ w zamian za wcześniej rozpoczętą następuję po odnotowaniu wpłaty na koncie Apatris.pl
 4. Poniesione koszty procesowe nie podlegają zwrotowi.

VIII. Reklamacja

 1. KONTRAHENT ma prawo do złożenia reklamacji w postaci odstąpienia od korzystania z USŁUG DORADCZYCH lub poprzez zmianę USŁUG DORADCZYCH

IX. Odstąpienie od korzystania z USŁUG DORADCZYCH

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, KONTRAHENT będący konsumentem może odstąpić na piśmie od korzystania z USŁUG DORADCZYCH proces których jeszcze nie został rozpoczęty bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia nawiązania współpracy.
 2. W celu odstąpienia od współpracy KONTRAHENT informuje Apatris.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej współpracy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Spółdzielni Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości Rynku Pracy, ul. Długa 44/50 lok 107, 00-241 Warszawa lub adres mailowy: e-mail: rezygnacje@apatris.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpienie od korzystania z usług powinien zostać przyjęty w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Apatris.pl poprawnie złożonego oświadczenia.
 4. O rozstrzygnięciu odstąpienia KONTRAHENT zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 5. W razie odstąpienia od współpracy Apatris.pl zobowiązany jest do zwrotu ceny uregulowaną przez KONTRAHENTA za USŁUGĘ DORADCZA po odjęciu poniesionych przez Apatris.pl kosztów.
 6. Prawo odstąpienia od korzystanie z usług nie przysługuje KONTRAHENTOM jeśli, Apatris.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONTRAHENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Apatris.pl utraci prawo odstąpienia od współpracy.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe KONTRAHENTÓW będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Apatris.pl jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Apatris.pl, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Aptaris.pl. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez KONTRAHENTA swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe KONTRAHENTA mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji USŁUG DORADCZYCH świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Dane osobowe KONTRAHENTA mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Apatris.pl zapewnia KONTRAHENTAM, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, KONTRAHENT ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Apatris.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Apatris.pl danych osobowych KONTRAHENTA innemu niż Apatris.pl administratorowi danych.
 6. Poufne informacje dotyczące KONTRAHENTA, w tym dane osobowe KONTRAHENTA są chronione przez Apatris.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

XI. Polityka Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu APATRIS.PL jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. USŁUGI Apatris.pl mogą być świadczone wyłącznie na rzecz KONTRAHENTÓW, którzy korzystają z DOSTĘPU DO PROFILU KONTRAHENTA
 2. Warunkiem świadczenia usług przez apatris.pl na rzecz KONTRAHENTA jest zaakceptowanie przez KONTRAHENTA Regulaminu.
 3. pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Apatris.pl. Zmiana Regulaminu nie dotyczy KONTRAHENTÓW współpraca z którymi została nawiązana przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. W przypadku zawierania współpracy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, KONTRAHENT zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2017 r.