Rodzina 500 plus to program rządowy, który pomaga rodzinom, oferując na drugie oraz każde kolejne dziecko 500 zł miesięcznie. Szanse na tego typu świadczenie wychowawcze, w przypadku pierwszego dziecka, mają także osoby o niskich dochodach.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć także rodziny zastępcze oraz dziadkowie, jeżeli są opiekunami prawnymi. Z nowego programu mogą korzystać również rodziny cudzoziemskie. Prawo do dodatkowej pomocy finansowej dla dzieci przysługuje obcokrajowcom:

• którzy mieszkają na terenie Polski z rodziną,
• posiadają zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracują,
• są zobowiązani umową międzynarodową o zabezpieczeniu społecznym,
• posiadają kartę pobytu, w której została umieszczona adnotacja „dostęp do rynku pracy”.

Każda cudzoziemska rodzina może otrzymać wsparcie na pierwsze dziecko, gdy dochód rodziny nie przekracza kryterium 800 zł netto na osobę. Wyjątkiem jest opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, gdzie kryterium dochodowe wzrasta do 1200 zł.