Deportacja

Mamy obowiązek opuścić Polskę przed upływem okresu pobytu, do którego jesteśmy uprawnieni na podstawie wizy krajowej, Schengen lub zezwolenia na pobyt czasowy. Musimy również wyjechać od 15 do 30 dni od dnia, w którym podjęto ostateczną decyzję o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub krajowej, udzielenia zezwolenia zezwolenia
na pobyt stały lub czasowy, pobyt rezydenta UE lub cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia. Ta sama zasada tyczy się również sytuacji w których wydano odmowę o przyznaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy czy ochrony uzupełniającej lub pozbawiono go tego statusu. Decyzję odnotowuje się w paszporcie.

Cudzoziemiec, przebywający w Polsce  w ramach ruchu bezwizowego ma obowiązek opuścić Polskę przed upływem terminu przewidzianego w umowie międzynarodowej, podpisanej między krajem pochodzenia cudzoziemca a Polską o zniesieniu obowiązku wizowego. Decyzję o ekstradycji wydaje się na przykład, jeśli cudzoziemiec przebywał w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w Polsce, jeżeli wiza lub inne dokumenty były wymagane. Są jednak sytuacje, w których nie można wydalić cudzoziemca, na przykład w przypadku, gdy posiada on status uchodźcy, jeśli jego wyjazd naruszałby prawa dziecka lub gdy cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta, chyba, że jego obecność zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa lub porządku publicznego.

 

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj unikalne informacje!

Zapisując się do naszego newslettera, od czasu do czasu otrzymasz od nas unikalne informacje od firmy, których nie otrzymasz przez telefon lub e-mail.
  • Bezpieczne przechowywanie danych

Szanujemy twoją prywatność. Subskrybując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od firmy APATRIS informacji handlowych.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter and receive unique information!

By subscribing to our newsletter, you will receive from us from time to time unique information from the company, which you will not receive by phone or via e-mail.
  • Secure storage of your data

We respect your privacy. By subscribing, you agree to receive commercial information from us by APATRIS.

FreshMail.pl
 

Подпишитесь на нашу рассылку и получите уникальную информацию!

Подписавшись на наш информационный бюллетень, вы будете получать от нас время от времени уникальную информацию от компании, которую вы не получите по телефону или по электронной почте.
  • Безопасное хранение ваших данных

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Подписавшись, вы соглашаетесь получать коммерческую информацию от нас APATRIS.

FreshMail.pl
 

Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте унікальну інформацію!

Підписавшись на нашу розсилку, Ви отримуватимете від нас час від часу унікальну інформацію від компанії, яку ви не отримаєте по телефону або електронною поштою.
  • Безпечне зберігання ваших даних

Ми поважаємо вашу приватність. Підписавшись, ви погоджуєтесь отримувати комерційну інформацію від нас APATRIS.

FreshMail.pl