Karta Pobytu Stałego

Chcesz osiedlić się w Polsce? Droga do uzyskania karty pobytu stałego wymaga przejścia przez wydłużoną procedurę. Dzięki naszej skuteczności i doświadczeniu w legalizacji pobytu, gwarantujemy sprawną i pewną ścieżkę uzyskania zezwolenia. Z nami oszczędzasz cenny czas i finalizujesz nawet najbardziej skomplikowane wnioski. A to wszystko z gwarancją najlepszej obsługi!

 

Co zyskujesz wraz kartą stałego pobytu?

 • Zezwolenie na bezterminowy pobyt na terenie Polski
 • Prawo do swobodnego podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie 6 miesięcznym
 • Dokument tożsamości ważny 10 lat
 • Możliwość podjęcia pracy na warunkach jak obywatele polscy
 • Podejmowanie długotrwałych zobowiązań finansowych czy inwestycyjnych

 

Kto może ubiegać się o kartę pobytu stałego?

Każdy cudzoziemiec, który:

 • Posiada stwierdzone polskie pochodzenie
 • Jest w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim
 • Jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską;
 • Jest dzieckiem urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; dzieckiem urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi
 • posiada ważną Kartę Polaka
 • uzyskał wsparcie w związku z otrzymaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych